SANGKHOM HOSPITAL

Risk Management

Enter your username:

Enter your password:


Fade
รายชื่อ 5 อันดับเจ้าหน้าที่ ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (เดือนปัจจุบัน)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จำนวน
1 อมลิน สุระวิชัย เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
17
2 เมทินี นาหอคำ เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
7
3 บรรพต นาลา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
6
4 ศศิวิมล อาจสมบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
4
5 วัฒนะ บ้งทัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาล
2
รายชื่อ 5 อันดับหน่วยงาน ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (เดือนปัจจุบัน)
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
1 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
34
2 กลุ่มงานการพยาบาล
2
รายชื่อ 5 อันดับเจ้าหน้าที่ ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (เดือนที่แล้ว)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จำนวน
1 อมลิน สุระวิชัย เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
39
2 ปัญญา ปิยดิษฐ์สกุล เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
14
3 บรรพต นาลา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
14
4 ศศิวิมล อาจสมบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
11
5 จิรัฎฐ์รยา เตชะภักดิ์ธำรงกูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(NCD)
10
รายชื่อ 5 อันดับหน่วยงาน ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (เดือนที่แล้ว)
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
1 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
94
2 งานพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(NCD)
10
3 กลุ่มงานรังสีวิทยา
9
4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3
5 กลุ่มงานทันตกรรม
3