SANGKHOM HOSPITAL

Risk Management

Enter your username:

Enter your password:


Fade
รายชื่อ 5 อันดับเจ้าหน้าที่ ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (เดือนปัจจุบัน)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จำนวน
รายชื่อ 5 อันดับหน่วยงาน ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (เดือนปัจจุบัน)
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
รายชื่อ 5 อันดับเจ้าหน้าที่ ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (เดือนที่แล้ว)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จำนวน
1 วัฒนะ บ้งทัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาล
2
รายชื่อ 5 อันดับหน่วยงาน ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (เดือนที่แล้ว)
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
1 กลุ่มงานการพยาบาล
2