SANGKHOM HOSPITAL

Risk Management

Enter your username:

Enter your password:


Fade
รายชื่อ 5 อันดับเจ้าหน้าที่ ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 (เดือนปัจจุบัน)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จำนวน
รายชื่อ 5 อันดับหน่วยงาน ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 (เดือนปัจจุบัน)
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
รายชื่อ 5 อันดับเจ้าหน้าที่ ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (เดือนที่แล้ว)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จำนวน
1 คุณากร เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
2
2 วัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาล
1
รายชื่อ 5 อันดับหน่วยงาน ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (เดือนที่แล้ว)
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
1 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
2
2 กลุ่มงานการพยาบาล
1