SANGKHOM HOSPITAL

Risk Management

Enter your username:

Enter your password:


Fade
รายชื่อ 5 อันดับเจ้าหน้าที่ ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เดือนปัจจุบัน)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จำนวน
1 จิรวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(PCU)
3
2 ชัชวาลย์ แพทย์แผนจีน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2
3 สุธิดา (ทันตกรรม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานทันตกรรม
2
4 รสมน แพทย์แผนไทยชำนาญการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1
5 จักรภัทร แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1
รายชื่อ 5 อันดับหน่วยงาน ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เดือนปัจจุบัน)
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
1 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4
2 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(PCU)
3
3 กลุ่มงานทันตกรรม
2
4 งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง(SUPPLY)
1
5 กลุ่มงานการพยาบาล
1
รายชื่อ 5 อันดับเจ้าหน้าที่ ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เดือนที่แล้ว)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จำนวน
1 กฤษติยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง(SUPPLY)
10
2 นิพาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาล
7
3 จักรภัทร แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
6
4 ศรายุทธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
6
5 รสมน แพทย์แผนไทยชำนาญการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
5
รายชื่อ 5 อันดับหน่วยงาน ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เดือนที่แล้ว)
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
1 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
15
2 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
14
3 กลุ่มงานทันตกรรม
10
4 งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง(SUPPLY)
10
5 กลุ่มงานการพยาบาล
9